Za nami pierwsze spotkania Grupy Inicjatywnej

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” rozpoczęła od 2-go lipca cykl spotkań Grupy inicjatywnej, której celem jest wypracowania pierwszych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD „Z Ikrą”.

Do tej pory odbyły się cztery spotkania, w trakcie których poruszane były następujące tematy:

  • partycypacyjna diagnoza i analiza SWOT, identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych ( w dniach 2 lipca i 4 września),
  • określenie hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowanie budżetu i sprawnego planu działania (5 lipca),
  • opracowanie zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów
    wyboru (26 sierpnia),

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział w spotkaniach i pomoc w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

zIkra_Turkus_poziom