Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020

Dnia 22 października br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020

Polsce przyznano środki na jego realizację z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 531 219 456 euro, co łącznie z wkładem krajowym w wysokości 179 290 055 euro, daje łącznie 710 509 511 euro.

Oznacza to, że udało nam się wynegocjować jedną z największych alokacji pośród państw członkowskich. Większe od Polski środki otrzymały tylko 3 państwa: Hiszpania, Francja i Włochy.

Zatwierdzony Program zakłada realizację sześciu priorytetów:

  1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
  2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej;
  3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach;
  5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
  6. Zintegrowaną Politykę Morską;

oraz Pomoc techniczną.

Pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych niż fundusze UE źródeł. Będą to m.in.: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Podobnie jak w latach 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, a także przetwórstwo, chociaż  w nieco mniejszym niż dotychczas zakresie.

Ważnym elementem nowego programu jest rozwój akwakultury. Wspierane będą działania stanowiące kontynuację inwestycji z okresu programowania 2007-2013, jak również zupełnie nowe. W zakresie środków dla akwakultury nowością w działaniach wodno-środowiskowych będzie wsparcie inwestycji związanych z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.

Nowością są usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Pomoc będą mogli otrzymać również nowi hodowcy rozpoczynający działalność w sektorze akwakultury. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020.

Pomoc finansowa kierowana będzie do producentów z tego sektora w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie takie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w wyniku  klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i chorób ryb.

Więcej informacji na stronie internetowej www.minrol.gov.pl.