Dziękujemy za udział w warsztatach strategicznych

Od 26 sierpnia do 25 listopada odbyło się pięć spotkań z mieszkańcami z gmin tworzących Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”.
Spotkania miały charakter warsztatów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. W spotkaniach uczestniczyło ponad 150 osób.

W trakcie spotkań poruszana były następujące kwestie:

  • partycypacyjna diagnoza i analiza SWOT, identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych,
  • określenie i ustalenie hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowanie budżetu i sprawnego planu działania,
  • opracowanie zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów wyboru,
  • opracowania zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR,
  • przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieni do LSR.

Wszystkim osobą serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania, których celem będzie wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.