Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2016 r.

W 2016 roku w Łódzkiem zaplanowano uruchomienie aż 46 konkursów w ramach 40 działań i poddziałań Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego. Ich łączny budżet wyniesie ponad 2,7 mld złotych.

 

Pierwsze konkursy ramach RPO Województwa Łódzkiego planowane są na I kwartał, będą przede wszystkim skierowane na:

  • wsparcie przedsiębiorstw, inwestycji dotyczących gospodarki wodno-kanalizacyjnej i e-usług publicznych,
  • projekty w zakresie edukacji przedszkolnej,
  • programy typu outplacement,
  • rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • wsparcie podmiotów integracji społecznej.

Według harmonogramu na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. – prowadzony będzie nabór wniosków do poddziałań „Tereny inwestycyjne” (12 mln euro) oraz „Drogi wojewódzkie” (68 mln euro). Na trzeci kwartał zaplanowane są konkursy dotyczące m.in. promocji gospodarczej regionu, dróg lokalnych, rozwoju systemu ratowniczo-gaśniczego, integracji osób zagrożonych ubóstwem, aktywizacji społeczno-zawodowej, usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, usług zdrowotnych i społecznych oraz miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

W czwartym kwartale będzie można ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących badań i rozwoju przedsiębiorstw, innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, niskoemisyjnego transportu miejskiego, termomodernizacji budynków, ochrony przyrody, wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, powrotu na rynek pracy osób wychowujących dzieci do lat 3, kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy  wykorzystaniu potencjału gospodarczego i kulturowego regionu.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Służby publiczne inne niż administracja, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na 2016 rok

Źródło: rpo.lodzkie.pl