Zasady przyznawania pomocy na realizację projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” przyznano wsparcie finansowe w wysokości ponad 10,5 mln zł na realizację dwóch celów ogólnych. W ramach celu
I. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR do 2022 roku przewidziano kwotę 5.310.000 zł na realizację celu szczegółowego I.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa i akwakultury na obszarach LSR do 2022 roku. W ramach tej kwoty docelowo wsparcie otrzyma co najmniej utworzonych lub rozwijających się przedsiębiorstw/gospodarstw
w sektorze rybackim.

zirka loga

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętych priorytetem
4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 określa 5 celów, na które jest przyznawana pomoc finansowa
w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”. Dwa
z tych celów dotyczą rozwoju przedsiębiorczości i są to:

  • Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
    i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 50% tych kosztów; ponadto operacja musi zakładać utworzenie lub utrzymanie przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty i jest to uzasadnione zakresem operacji. Limit na jednego wnioskodawcę wynosi 300 tys. zł. Pomoc na wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuch dostaw przysługuje wnioskodawcom, którzy nie ukończyli 40 roku życia w dniu składania wniosku o dofinansowanie.

  • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich
    i obszarach akwakultury;

Projekt rozporządzenia stanowi, że pomoc ta obejmuje: różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką; podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego lub wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Pomoc przyznaje się do kwoty 300 tys. zł na jednego wnioskodawcę, w formie zwrotu 50% kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo operacja musi zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty i jest to uzasadnione zakresem operacji.

Osoby i podmioty zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) zapraszamy do zapoznania się z kryteriami wyboru określonymi dla rozwoju przedsiębiorczości zamieszczonymi na stronie internetowej www.zikra.org.pl (procedury standardowe).

W ramach kryteriów wyboru projektów zapisano m.in.: charakter innowacyjności (preferuje się operacje ukierunkowane na innowacje w obszarze ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu; innowacje w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa i/lub włączeniem społecznym; innowacje poprzez zakup nowych urządzeń z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii; innowacje w wykorzystaniu lokalnych zasobów), ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych na obszarach rybackich i akwakultury LSR: osoby bezrobotne, osoby 50+, młodzież (osoby do 24 roku życia), wpływ operacji na rozwój branż: usług dla ludności wiejskiej, przetwórstwem ryb, turystyką lub ukierunkowanych na ochronę  środowiska na obszarach rybackich
i akwakultury LSR, czy też liczbę utworzonych miejsc pracy.

Pierwszy nabór z zakresu rozwoju przedsiębiorczości jest planowany na kwiecień 2017r.
W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają obecnie prace nad przygotowaniem aktów prawnych uszczegóławiających zapisy Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” na lata 2014-2020 oraz wniosków o przyznanie pomocy, które umożliwią rozpoczęcie wdrażania LSR RLGD „Z Ikrą”.

Aktualna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą” oraz inne ważne dla potencjalnych wnioskodawców dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej www.zikra.org.pl.