Nowelizacja ustawy o EFMR oraz nowelizacja ustawy o ustroju rolnym

 W dniu 30 lipca Prezydent RP podpisał dwie bardzo ważne dla naszej branży ustawy – nowelizację ustawy o EFMR oraz nowelizację ustawy o ustroju rolnym.

zirka loga

   Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wprowadza kilka zmian w kwestii rozliczeń pomocy technicznej (środków z Funduszy służących finansowaniu pracy administracji przy jej wdrażaniu – m.in. ARiMR, Urzędów Marszałkowskich czy samego Ministerstwa), z naszego punktu widzenia istotne jest jej uchwalenie, które uruchomi proces dalszych regulacji wdrażania Funduszu (zmiana daje pełną delegację Departamentowi Rybołówstwa do opracowania szczegółowych rozporządzeń dla poszczególnych rozdziałów Funduszu (osi priorytetowych)). Nowelizacja wejdze w życie po 30 dniach od ogłoszenia – czyli na początku września. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby najpóźniej we wrześniu rozpocząć prace nad konsultacjami rozporządzenia wykonawczego m.in. dla rozdziału 2 PO RiM regulującego zasady przyszłego wsparcia dla akwakultury.

Druga nowelizacja – ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zmienia część przepisów wdrożonych 30 kwietnia br., blokujących sprzedaż ziemi rolnej. Ustawa ta – chyba wbrew intencjom ustawodawcy – spowodowała ogromny paraliż w finansowaniu inwestycji i dzialalności podmiotów, które opierały swoją działalność na zabezpieczeniu hipotecznym na nieruchomościach rolnych. Uderzyło to nie tylko w rolników i rybaków, ale także deweloperów, osób indywidualnych chcących budować na gruntach rolnych, ale i we wszelkie firmy, których grunty nawet częsciowo kwalifikowały się jako rolne. Nowelizacja uchyla w całości art. 68.2a ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który ograniczał możliwość zabezpieczania się na hipotece gruntów rolnych. Zmniejszono również część uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu udziałów spółek władających ziemiami rolnymi. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej opublikowania – czyli w okolicach połowy sierpnia.

Więcej informacji o podpisanych ustawach