Zasady i warunku dofinansowania projektów dotyczących wspierania i wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na projekty dot. wspierania i wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i warunkami ubiegania się i przyznawania pomocy na projekty dot. wspierania i wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, w szczególności odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku eutrofizacji wód publicznych w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Informacje zostały opracowane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

PREZENTACJA:

Prezentacja – Środowisko, zasady wyboru projektów w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”