Aktualizacja Lokalnej Strategi Rozwoju, Regulaminu Rady oraz Procedur standardowych wyboru i oceny operacji RLGD „Z Ikrą”

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją Regulaminu Rady RLGD „Z Ikrą”, „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” oraz kryteriów oceny.

W związku z koniecznością dostosowania zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju i „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedkładamy zmienione elementy LSR i zapisy „Procedur standardowych…” oraz załączników do nich do konsultacji społecznych.

 

 

Zaktualizowane dokumenty:

 

 

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 22 maja 2017r.  telefonicznie pod numerem tel. 730 145 015, drogą elektroniczną na adres biuro@zikra.org.pl lub osobiście w godzinach pracy biura RLGD „Z Ikrą”.

Dokumenty powyższe są dostępne dla osób zainteresowanych również w biurze RLGD „Z Ikrą”.