Ogłoszenie ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 2

Ogłoszenie ARiMR o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 2. – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”.

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniach od 11 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”, na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia wykonawczego, tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014.

Przykłady operacji, które mogą być przedmiotem operacji w ramach art. 48 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (…):
– budowa/rozbudowa punktu sprzedaży bezpośredniej,
– inwestycje dotyczące przetwórstwa produktów rybnych,
– inwestycje prowadzące do produkcji danego produktu akwakultury (produkowanego już w danym obiekcie chowu lub hodowli) o polepszonych właściwościach, poszukiwanych na rynku,
– inwestycje prowadzące do skrócenia procesu produkcji,
– budowa lub modernizacja wylęgarni i podchowalni.

 

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

Zgodnie z § 41 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce „Rybołówstwo”.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-45.html

Zapraszamy również do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014.  http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/najczesciej-zadawane-pytania/priorytet-2/dzialanie-23/poddzialanie-231/grupa-operacji-modernizacyjnych-par-16-ust-1-pkt-2-lit-d.html