Zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczone zostały zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce:

RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJCKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020.

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

 

Zamieszczone zostały zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją. Wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność  wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z utworzeniem miejsca pracy, przedkładaniem biznesplanu, jak również obowiązkiem przedkładania dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.

 

 

Dokumenty są również dostępne pod poniższymi linkami:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4

BIZNES PLAN – uproszczony

Zaktualizowane dokumenty obowiązują od dnia ich opublikowania, tj. od 29 maja 2017 r.