Obowiązujące wzory dokumentów

Wszystkich potencjalnych beneficjentów zapraszamy do pobierania i zapoznania się z katulanymi wzorami dokumentów obowiązujących dla Priorytetu 4. dot. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

 

Aktualne dokumenty, ważne od 6 września 2017 r.:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Biznes Plan uproszczony

4. Wzór umowy o dofinansowanie

5. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

6. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

7. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

8. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

9. Formularz wniosku o płatność

10. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

 

Wszystkie aktulane wzory dokumentów znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej pod adresem:

mgm.gov.pl