Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” ogłasza Nabór Nr 7/2018 – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4.Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny (nazwa przedsięwzięcia z LSR):

Przedsięwzięcie II.1.1 Rekreacja i turystyka z ikrą w tle

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach celu  określonego w §2 ust. 4 w powiązaniu z §7 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu  pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016, poz. 1435 z późn. zm.) tj. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Operacja realizuje LSR RLGD „Z Ikrą” poprzez następujące cele:

Cel ogólny II. Wzrost konkurencyjności obszarów rybactwa i akwakultury LSR do 2022r.

Cel szczegółowy II.1. Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów
lub miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  w ramach LSR

Termin składania wniosków:

od dnia 19 października do dnia 5 listopada 2018r.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 5 listopada 2018r. o godzinie 15.00. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

Limit dostępnych środków:

447.498,00 zł

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

  • ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze RLGD „Z Ikrą”, w dwóch egzemplarzach
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD). Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura RLGD.

Godziny przyjmowania wniosków:

– od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Forma wsparcia:

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca może wystąpić o wypłatę zaliczki na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Wysokość pomocy:

Pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu  pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016, poz. 1435 z późn. zm.).

Pomoc jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów

Pomoc finansowa jest przyznawana do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę w ramach jednego celu .

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do dofinansowania, musi spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu  pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016, poz. 1435), oraz:

– spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 13 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.zikra.org.pl

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VIII. Informacja
o załącznikach na formularzu Wniosku o dofinansowanie
.

Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Do wniosku należy załączyć również:

– oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji,

– oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych,

– oświadczenia i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.zikra.org.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja
  • Kryteria wyboru operacji przez RLGD,
  • Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez RLGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

znajdują się:

– w siedzibie RLGD,

– na stronie internetowej RLGD „Z Ikrą” www.zikra.org.pl w zakładce nabory

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.zikra.org.pl

Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej www.mgm.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze RLGD „Z Ikrą” ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 730 145 015.

RLGD „Z Ikrą” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:


Wniosek o Dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4

Instrukcja wypełniania Wniosku o Dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4

Klauzule RODO do Wniosku o Dofinansowanie

Wniosek o Płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4

Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4

Klauzule RODO do wniosku o płatność

Załącznik Nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych .docx

Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych .pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik  nr. 1 do Umowy o Dofinansowanie – Zestawienie Rzeczowo-finansowe operacji

Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji .docx

Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji .pdf

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 1 do Naboru – Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku

Załącznik nr 2 do Naboru – Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 5 do Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości