Obowiązek składania sprawozdań rocznych

Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt. 11) umowy o dofinansowanie oraz § 4 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”( Dz. U. z 2016 r. poz. 2076), beneficjenci pomocy finansowej otrzymanej z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zobowiązani do składania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku (w okresie pięciu lat od roku, w którym nastąpiło rozliczenie wniosku o płatność końcową) sprawozdania rocznego z realizacji operacji.

Sprawozdanie powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Wzór sprawozdania został umieszczony na stronie internetowej MGMiŻŚ pod adresem:

https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/4.2-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc….rtf

Instrukcja do wypełniania sprawozdania rocznego została umieszczona na stronie MGMiŻŚ pod adresem:

https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/instrukcja-wypelniania-sprawozdania.docx