ARIMR – Nabór na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020

Nabór na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020

Zgodnie z opublikowanymi w dniu 21 marca 2019 r. ogłoszeniami Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych następujących obszarach:
– rozwój produkcji prosiąt,
– rozwój produkcji mleka krowiego,
– rozwój produkcji bydła mięsnego.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

– rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020 wynosi 900 tys. zł;

– rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia w całym PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł;

rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014
– 2020 może wynieść 500 tys. zł.

– racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 – 2020

UWAGA! Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o wsparcie w ramach obszaru a, b lub c, mogą się obecnie ubiegać o pomoc na operacje obejmujące koszty służące produkcji w danym obszarze wsparcia (takie jak np. zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej), o ile jednocześnie realizują również inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych (w tym ich wyposażaniem), lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym wyposażaniem takich budynków).