Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – obowiązujące od 1 października 2019 r

Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowało zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, mające na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności.

Niniejsze Zasady… mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.

 

W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej chęć rozliczania zamówień na podstawie niniejszych Zasad, na podstawie oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku braku takiego zgłoszenia, obowiązujące będą dla nich Zasady w brzmieniu dotychczasowym.

Co się zmieniło?

  • Portal ogłoszeń ARiMR

Wprowadzano możliwość zamieszczenia ogłoszeń na dedykowanym portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednocześnie pozostawiając możliwość wyboru dotychczasowych ścieżek upublicznienia zapytań ofertowych.

W przypadku, gdy Beneficjent zdecyduje się zamieścić zapytanie ofertowe na dedykowanym portalu ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.p ma obowiązek zamieszczenia na ww. portalu informację o:

1)   wyborze wykonawcy oraz wykaz złożonych ofert albo

2)   odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz złożonych ofert, albo

3)   niezłożeniu żadnej oferty, albo

4)   zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Ponieważ ogłoszenie na portalu ARiMR zapewni znacznie szerszy krąg potencjalnych wykonawców niż inne ścieżki postępowania przewidziane w Zasadach Beneficjent nie będzie musiał powtarzać postępowania w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.

  • Zmiana progów finansowych dla zamówień

Wyłączono z obowiązków stosowania zasad konkurencyjności zamówień nieprzekraczających 20 000 zł netto. Ponadto, tryb uproszczony do stosowania zamówień został ustanowiony na poziomie pomiędzy 20 000 zł netto do 50 000 zł netto. W tym przedziale jedynym obowiązkiem Beneficjenta jest przedłożenie trzech ofert.

  • Doprecyzowanie przepisów

W zmienionych Zasadach doprecyzowano szereg przepisów, które generowały wątpliwości i na które zwracały uwagę instytucję pośredniczące i Beneficjenci programu:

– dodano obowiązek opisania i udokumentowania poszczególnych elementów postępowania albo rezygnacji z niektórych procedur,

– określono, które zamówienia powinny zostać zsumowane na potrzeby obliczenia wartości zamówienia,

– dopuszczono możliwość publikacji ogłoszenia o zamówieniu na branżowej stronie internetowej o zasięgu ogólnopolskim (zapewniającej wyższy stopień upublicznienia dla potencjalnych wykonawców niż strona internetowa Beneficjenta)

– skrócono minimalny termin składania ofert do 7 dni roboczych,

– dookreślono, w jakich przypadkach Beneficjent powinien odrzucić złożoną ofertę,

– dodano obowiązek opisania przyczyn odrzucenia ofert w protokole z postepowania,

– dookreślono elementy, które powinien zawierać opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, w przypadku zamówień przeprowadzonych nie później niż w dniu 8 czerwca 2018 r.

  • Wyjątki od stosowania Zasad…

Zmienione Zasady dają możliwość odstąpienia od stosowania Zasad w wyjątkowych przypadkach, do których należą przede wszystkim sytuacje, w których zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, dostaw rzeczy wytwarzanych jedynie

na potrzeby badawcze, umów z zakresu prawa pracy, przesyłek pocztowych, dobrowolnego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunkiem odstąpienia od stosowania zasad przewidzianym w projekcie jest dodatkowo opisanie i udokumentowanie powodów odstąpienia przez Beneficjenta od stosowania Zasad

  • Dostosowanie do nowego taryfikatora KE

W dniu 15 maja 2019 r. Komisja Europejska wydała nową decyzję ustanawiające wytyczne dotyczące ustalania korekt finansowych, które należy wprowadzić wydatki finansowane przez Unię z tytułu niezgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówienia publiczne. Zgodnie z informacjami przekazanymi w trybie roboczym przez Instytucję Audytową, taryfikator korekt do zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” również powinien zostać dostosowany do ww. decyzji KE. W związku z tym, projekt zmienionych zasad został uaktualniony m.in. o:

– dodano 100% korektę przy skracaniu terminów, w przypadkach gdy będą bardzo krótkie,

– dodano obowiązek  podzielenia zamówienia na części, o ile jest taka możliwość. W przypadku braku podziału, Beneficjent powinien opisać i uzasadnić, dlaczego nie dokonał podziału zamówienia,,

– dodano kategorię „ Zastosowanie zasad dla zamówień poniżej 20 000 zł netto,  w przypadku, gdy powinny zostać zastosowane zasady określone w rozdziale 2” ze 100% stawką korekty,

– usunięto mniejsze niż 25% korekty w przypadku naruszeń w publikacji i zapytaniach ofertowych.