Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze akwakultury

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 2 października 2020 r. do dnia 8 października 2020 r. włącznie przyjmuje wnioski w ramach Działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego

Pomoc w ramach tego działania przyznaje się podmiotom uprawnionym do chowu, hodowli lub połowu ryb w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168)

Pomoc przyznaje się w formie rekompensaty wypłacanej na podstawie umowy o dofinansowanie, w dwóch równych transzach.

Drugi nabór zostanie przeprowadzony na początku listopada br.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/aktualnosci/pomoc-finansowa-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-przeznaczona-dla-podmiotow-poszkodowanych-przez-epidemie-covid-19/lagodzenie-skutkow-epidemii-covid-19-w-sektorze-akwakultury.html