Zapraszamy na warsztaty refleksyjne

Szanowni Państwo

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne w związku z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “PRYM” i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2014-2020, które odbędą się we wtorek 9 lutego 2021r.
w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie. Rozpoczęcie warsztatów o godz. 14.00.

Państwa uwagi i spostrzeżenia zgłoszone podczas warsztatów będą stanowić podstawę do przygotowania sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “PRYM” i RLGD „Z Ikrą” w roku 2020.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatów refleksyjnych wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w badaniu zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszych LGD, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych wnioskodawców, mieszkańców obszaru naszych LGD, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego i lokalnych grup działania.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W związku z powyższym prosimy też Państwa o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 5 lutego br. do godz. 14.00 (42 235 33 96/97, 730 145 015, biuro@lgdprym.plbiuro@zikra.org.pl).