lipiec 2023

Ustawa z 26 maja 2023 r.

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

29 czerwca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1273).

Wejście w życie ustawy (14 dni od dnia opublikowania) zapewni wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Ustawa będzie miała pozytywny wpływ na szereg obszarów. Jednym z podstawowych założeń funduszu jest wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz ochrona żywych zasobów wód i ich bioróżnorodności. Wykorzystanie przyznanych Polsce środków przyczyniać się będzie do zmniejszenia negatywnych skutków działalności połowowej dla ekosystemów wodnych – m.in. przez wsparcie innowacji i inwestycji w zakresie niskoemisyjnych praktyk i technik połowowych. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa wniesie wkład w realizację unijnych celów środowiskowych i klimatycznych, ochronę gatunków zgodnie z unijnymi dyrektywami „siedliskową” i „ptasią” na obszarach Natura 2000 oraz rozwój niebieskiej gospodarki, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Program będzie oddziaływał na sytuację i rozwój regionalny poprzez działania ukierunkowane na podniesienie rentowności gospodarstw rybackich i innych podmiotów funkcjonujących w sektorze (tj. dywersyfikacja działalności czy inwestycje produkcyjne i pozaprodukcyjne), pobudzanie przedsiębiorczości na terenach zależnych od rybactwa oraz budowanie potencjału rozwojowego (m.in. przez zacieśnianie więzi kulturowych, promowanie dziedzictwa regionalnego, w tym unikatowych produktów regionalnych i popularyzację wiedzy na temat tradycji rybackich).

Zaprojektowane w ramach programu działania mające na celu: budowanie modelu działalności odpornej na zagrożenia (m.in. przez cyfryzację i rozwój e-handlu), przyczynianie się do budowania zdolności opartej na wiedzy (m.in. przez promowanie nowych metod organizacji produkcji) czy zapewnienie sprawnego systemu zbierania danych rybackich – będą wnosić wkład w rozwój informatyzacji.

Tekst ustawy z dnia 26 maja 2023r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001273/O/D20231273.pdf

 

https://www.rybactwo.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-z-dnia-26-maja-2023r-o-wspieraniu-zrownowazonego-rozwoju-sektora-rybackiego-z-udzialem-europejskiego-funduszu-morskiego-rybackiego-i-akwakultury-na-lata-2021-2027/

Czytaj więcej

Drodzy Mieszkańcy,

Jeżeli widzicie potrzeby rozwoju swoich miejscowości, macie pomysły na nowy biznes złóżcie do nas fiszkę projektową.

Dzięki zebraniu Waszych potrzeb będziemy wstanie stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027, która w pełni będzie im odpowiadała.

Fiszki dostępne są w biurze RLGD „Z Ikrą” przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie.

Czekamy na Was od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Możecie pobrać je także poniżej:

Fiszka dot. rozwoju lokalnych inicjatyw

Fiszka Przedsiębiorczość

Czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

„Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

  • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
  • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
  • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • Kategoria I – Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
  • Kategoria II – Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
  • Kategoria III – Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies

Czytaj więcej