Ustawa z 26 maja 2023 r.

Ustawa z 26 maja 2023 r.

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

29 czerwca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1273).

Wejście w życie ustawy (14 dni od dnia opublikowania) zapewni wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Ustawa będzie miała pozytywny wpływ na szereg obszarów. Jednym z podstawowych założeń funduszu jest wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz ochrona żywych zasobów wód i ich bioróżnorodności. Wykorzystanie przyznanych Polsce środków przyczyniać się będzie do zmniejszenia negatywnych skutków działalności połowowej dla ekosystemów wodnych – m.in. przez wsparcie innowacji i inwestycji w zakresie niskoemisyjnych praktyk i technik połowowych. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa wniesie wkład w realizację unijnych celów środowiskowych i klimatycznych, ochronę gatunków zgodnie z unijnymi dyrektywami „siedliskową” i „ptasią” na obszarach Natura 2000 oraz rozwój niebieskiej gospodarki, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Program będzie oddziaływał na sytuację i rozwój regionalny poprzez działania ukierunkowane na podniesienie rentowności gospodarstw rybackich i innych podmiotów funkcjonujących w sektorze (tj. dywersyfikacja działalności czy inwestycje produkcyjne i pozaprodukcyjne), pobudzanie przedsiębiorczości na terenach zależnych od rybactwa oraz budowanie potencjału rozwojowego (m.in. przez zacieśnianie więzi kulturowych, promowanie dziedzictwa regionalnego, w tym unikatowych produktów regionalnych i popularyzację wiedzy na temat tradycji rybackich).

Zaprojektowane w ramach programu działania mające na celu: budowanie modelu działalności odpornej na zagrożenia (m.in. przez cyfryzację i rozwój e-handlu), przyczynianie się do budowania zdolności opartej na wiedzy (m.in. przez promowanie nowych metod organizacji produkcji) czy zapewnienie sprawnego systemu zbierania danych rybackich – będą wnosić wkład w rozwój informatyzacji.

Tekst ustawy z dnia 26 maja 2023r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001273/O/D20231273.pdf

 

https://www.rybactwo.gov.pl/strony/aktualnosci/ustawa-z-dnia-26-maja-2023r-o-wspieraniu-zrownowazonego-rozwoju-sektora-rybackiego-z-udzialem-europejskiego-funduszu-morskiego-rybackiego-i-akwakultury-na-lata-2021-2027/