Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania

i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3

W dniu 8 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3.

Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju

 społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

(Dz.U. poz. 2655).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. w dniu 9.12.2023 r.

https://www.rybactwo.gov.pl/strony/aktualnosci/rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-4-grudnia-2023-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkowprzyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-na-realizacje-operacji-w-ramach-priorytetu-3/