Posty autora

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR.

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” działające na terenie gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz zaprasza mieszkańców oraz przyjezdnych odwiedzających nasze atrakcyjne turystycznie tereny do opracowania wspólnie z nami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2023-2027.

Celem Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR będzie sprecyzowanie zagadnień do kolejnych etapów prac nad strategią na podstawie danych wynikających m.in. z dokumentów wdrożeniowych, wniosków z wdrażania obecnej LSR, danych publicznych zawartych m.in. w dokumentach JST itd.

Do współpracy w ramach Grupy Inicjatywnej serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów, w szczególności przedstawicieli sektora rybackiego, przedstawicieli społeczności lokalnej, w tym młodzieży, seniorów, aktywistów klimatycznych, przedsiębiorców, działaczy NGO oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i/lub ich jednostek. Planowana ilość uczestników to około 20 osób, z uwzględnieniem reprezentacji różnych grup interesów. Spotkania Grupy w formie narad obywatelskich odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie RLGD „Z Ikrą” przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie, gdzie mieści się nasze biuro.

Zgłoszenie do pracy w Grupie prosimy składać za pośrednictwem e-mail: biuro@zikra.org.pl

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17 marca 2023 roku.

Czytaj więcej

Drodzy Mieszkańcy!

Specjalnie dla Was uruchamiamy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Parzęczewie przy ulicy Ozorkowskiej 3, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
PIK umożliwi Wam kontakt z nami na każdym etapie prac oraz Grupą Inicjatywną opracowującą LSR oraz da możliwość na bieżąco zapoznawać się z opracowaniami dot. LSR.
Możecie wnosić także swoje uwagi oraz zgłaszać swoje pomysły:
pod numerem telefonu:
– 730 145 015
oraz pod adresem e-mail:
– biuro@zikra.org.pl.

Czytaj więcej

Zatwierdzenie programu:

Program został zatwierdzony w dniu 9 grudnia 2022 r., Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej Nr C(2022)8957.

Źródło finasowania programu:

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

Alokacja z EFMRA – 512 387 953,00 euro

Środki krajowe – 219 594 837 euro

Łącznie – 731 982 790,00 euro

Program ten jest następcą Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020.

Instytucje programu:

 • Instytucja Zarządzająca – MRiRW
 • Instytucja Pośrednicząca – ARiMR
 • Instytucja Audytowa – szef Krajowej Administracji Skarbowej
 • Organ otrzymujący płatności od KE – Ministerstwo Finansów

Za koordynację wdrażania funduszy europejskich w Polsce odpowiada MFiPR.

Główne cele stawiane przed program to:

 • realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami,
 • promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza,
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury,
 • przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, oraz
 • zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania nimi.

Zaplanowano realizację działań pogrupowanych w pięć priorytetów:

 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych – czyli wspieranie projektów ukierunkowanych na wzmocnienie działalności połowowej zrównoważonej pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym; ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych; zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2; propagowanie dostosowania zdolności połowowej do uprawnień do połowów; wspieranie systemu skutecznej kontroli i egzekwowania w zakresie rybołówstwa oraz pozyskiwania i gromadzenia wiarygodnych danych rybackich na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę.
 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniające się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii – czyli wspieranie projektów ukierunkowanych na  propagowanie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury, w szczególności zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury przy zapewnieniu, aby działalność ta była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej; propagowanie wprowadzania do obrotu, jakości i wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury, a także przetwarzania tych produktów.
 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.
 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystość mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi – czyli  zapewnienie dofinansowania dla projektów przyczyniających się do Wzmocnienia zrównoważonego zarządzania morzami i oceanami poprzez propagowanie wiedzy o morzu, nadzoru morskiego lub współpracy straży przybrzeżnej.
 5. Pomoc Techniczna – czyli zapewnienie systemowego wsparcia administracyjnego w realizacji programu.

Program jest skierowany m.in. do:

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybołówstwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
 • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
 • sektora nauki,
 • administracji.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl

Czytaj więcej