• Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

 • Witamy na stronie RLGD

  Witamy na stronie RLGD "Z Ikrą"

Z Podręcznika w zakresie informacji i promocji projektów UE dowiesz się m.in.:

 • jakie masz obowiązki promocyjne w projekcie,
 • jak prawidłowo je wypełnić,
 • jak planować działania informacyjno-promocyjnych we wniosku o dofinansowanie.

Dokument do pobrania:

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji – wersja z grudnia 2023 r. (PDF 4 MB)

https://www.rybactwo.gov.pl/media/127192/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_FE_2021_27w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf

Czytaj więcej

Wsparcie przygotowawcze, Fundusze Europejskie dla Rybactwa

PLANOWANY  

od 05.02.2024 do 19.02.2024

Nabór o numerze FEDR.03.02-IP.01-001/23 realizowany od dnia 05.02.2024 r. do 19.02.2024 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Priorytet 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury. Działanie 3.2 Wsparcie przygotowawcze.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021 na stronie internetowej

http://wod.cst2021.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć rybacka lokalna grupa działania będąca stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zwana dalej „RLGD”, która złoży wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 1273), w konkursie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

O pomoc nie mogą ubiegać się RLGD, które otrzymały pomoc finansową na podstawie § 48 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym

„Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1442 oraz z 2022 r. poz. 1921).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie można otrzymać na działania przygotowawcze mające na celu opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kolejność wyboru operacji: kolejność złożenia wniosków o dofinansowanie.

O kolejności rozpatrywania wniosków o dofinansowanie decyduje czas złożenia wniosków o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym i kolejność tą ustala się od operacji, dla której wniosek o dofinansowanie został złożony najwcześniej, do operacji, dla której wniosek o dofinansowanie został złożony najpóźniej.

Warunki przyznania pomocy zostały określone w:

 • 2, § 8 i § 9 ust. 1, 2 i 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury, objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2655);

art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1);

art. 34 ust. 1 lit. a i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100 % tych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł na jedną RLGD w okresie realizacji programu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

382 500,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Szczegółowe informacje dotyczące trybu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1-4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 2289).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku otrzymania odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na adres e-mail: sekretariat.DWR@arimr.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-przygotowawcze/

Czytaj więcej