Projekt współpracy „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji na obszarach zależnych od rybactwa poprzez udział w wizytach studyjnych i konferencji”

Projekt jest realizowany przez 7 lokalnych grup rybackich, 6 grup z Polski i i grupę ze Słowenii. Są to: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania i Regionalna razvojna agencija Posavje Vodilni partner Las Posavje.

W ramach realizacji projektu współpracy zaplanowano do realizacji następujące zadania:

  • wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa,
  • organizacja wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie,
  • organizacja wizyty studyjnej na Słowenii,
  • organizacja konferencji rybackiej pn. „Dobre praktyki w chowie i hodowli ryb”.

Za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialne będą poszczególne grupy. Za wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa oraz organizację wizyty studyjnej w Bielskiej Krainie odpowiedzialna będzie LGR Bielska Kraina. LGR W dolinie Tyśmienicy i Wieprza odpowiedzialna będzie za organizację wizyty studyjnej na Słowenii. Świętokrzyska RLGR odpowiedzialna będzie natomiast za organizację konferencji rybackiej pn. „Dobre praktyki w chowie i hodowli ryb”. Partnerem zagranicznym, który odpowiada za pomoc w wyborze i organizacji wizyty studyjnej na terenie Słowenii jest Regionalna razvojna agencija Posavje Vodilni partner Las Posavje. RLGD „Z Ikrą” odpowiada za zapewnienie transportu do miejsca spotkania na terenie LGR Bielska Kraina.

Organizacja i wspólny udział w poszczególnych wizytach studyjnych i konferencji dają możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i podnoszenie kompetencji członków wszystkich LGR, co stanowi podstawę realizacji projektów współpracy.

Celem operacji jest nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania oraz partnerem zagranicznym, mającej na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach zależnych od rybactwa oraz służącej wymianie doświadczeń, wzrostowi kompetencji i promocji obszarów zależnych od rybactwa poprzez udział w konferencji rybackiej oraz w wizytach studyjnych, w tym jednego wyjazdu na Słowenię i jednego na teren LGR Bielska Kraina.

Słowenia:

Bielska Kraina:

 

Projekt współpracy jest realizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego