W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych

Partnerzy KSOW biorący udział w realizacji operacji:

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – TYGIEL DOLINY BUGU”
Stowarzyszeniem Dolina Karpia
Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem”

Tytuł operacji: „W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych”.

Cel operacji: Podniesienie poziomu wiedzy 24 osób z 4 lokalnych grup działania w zakresie małego przetwórstwa lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o walory przyrodnicze, turystyczne
i produkty lokalne, tworzenia sieci współpracy służącej rozwojowi obszarów wiejskich oraz zarządzania projektami.

Grupę docelową operacji stanowią członkowie i przedstawiciele 4 LGD:
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” – województwo łódzkie
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – województwo podlaskie
Stowarzyszenie Dolina Karpia – województwo małopolskie
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” – województwo mazowieckie.

Każda z LGD przeprowadzi rekrutację na swoim terenie i zgłosi do udziału 6 osób, w sumie 24 osób.

Grupa docelowa została wybrana zgodnie z celem operacji, gdzie ważnym aspektem jest potencjalna możliwość aktywnego działania w ramach marki lokalnej oraz podniesienie wiedzy oraz jej rozpowszechnianie na terenie każdej z LGD. Dlatego uczestnikami będą pracownicy biura, aktywni członkowie LGD, przedstawiciele przedsiębiorców związanych z turystyką, przetwórstwem lokalnymi, produktami lokalnymi.

Planowane formy realizacji operacji: wyjazd studyjny – jako najlepszy sposób na nawiązanie kontaktów międzyterytorialnych i międzynarodowych, prezentację dobrych praktyk, zdobycie wiedzy praktycznej opartej na doświadczeniu innych. Wspólny udział w wyjeździe studyjnym wzmacnia także więzi społeczne, aktywizuje i integruje uczestników, co ma znaczenie przy ewentualnych planach tworzenia sieci współpracy, czy wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki
tak wybranej formie realizacji operacji mamy możliwość odwiedzenie wielu różnych miejsc, poznania wielu osób i działalności, pokazania zalet i możliwości jakie daje małe przetwórstwo lokalne, wykorzystanie zasobów naturalnych i potencjału turystycznego, współpraca różnych podmiotów
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tak żeby każdy uczestnik znalazł coś inspirującego dla siebie.

Przewidywane efekty: podniesienie wiedzy 24 osób z terenu 4 LGD w zakresie małego przetwórstwa lokalnego oraz połączenia go z rozwojem działalności gospodarczej w zakresie turystyki; możliwości tworzenia sieci współpracy międzyterytorialnej, międzynarodowej i lokalnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz efektywnych metod zarządzanie projektami.

Zapraszamy członków i przedstawicieli RLGD „Z Ikrą” do udziału w wyjeździe studyjnym.

Nabór zgłoszeń od 5 lipca 2021

Liczba miejsc ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń.

Poniżej do pobrania program wyjazdu i karta zgłoszenia