Szkolenie z zasad ewaluacji i monitoringu LSR

22 marca w Centrum Odnowy Wsi odbyło się szkolenie dla członków Rady i Zarządu oraz  pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu LSR.
Dzięki szkoleniu członkowie Zarządu, Rady oraz pracowników biura RLGD zapoznali się z
obowiązującymi zasadami i przepisami związanymi z monitoringiem i ewaluacją wewnętrzną,
opracowaniem podstawowych narządzi przydatnych w ewaluacji i określenie procedury działania oraz ustalenie warunków opracowania Raportu z ewaluacji.

Szkolenie przeprowadził Pan Mariusz Wachowicz

Mariusz Wachowicz socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aktywnym badaczem społecznym od 2000 r. Specjalizuje się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych.
Ma duże doświadczenie w projektach związanych z społecznościami lokalnymi i samorządami.
Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON. Koordynował
międzynarodowe projekty badawcze. Od 2008 roku aktywnie współpracuje ze Związkiem Powiatów
Polskich przy realizacji projektów badawczych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego. Badania
społeczne w Lokalnych Grupach Działania zaowocowały zaangażowaniem w tematykę rozwoju
obszarów wiejskich.

W 2015 roku opracował aplikację zajmującą się kompleksową obsługą procesu naboru operacji w
LGD. Aplikacja OMIKRON Nabory funkcjonuje w 121 LGD na terenie całego kraju. Do tej pory
ogłoszono na platformie 2 170 naborów na przedsięwzięcia w ramach PROW, EFS i EFRR, a w ich
ramach wpłynęło 19 170 wniosków. W związku z wdrażaniem aplikacji zorganizował i przeprowadził szkolenia z zakresu realizacji zadań w ramach PROW na lata 2014-2020 r. W szkoleniach szczególnie uwzględniona została tematyka organizacji pracy biura, zasad ubiegania się o wsparcie, zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, biznesplanu, monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania LSR. W trzech dwudniowych szkoleniach udział wzięło 21 LGD (około 130 pracowników).
Doświadczenie szkoleniowe dotyczące inicjatywy LEADER w zasadniczej mierze wynika
z indywidualnych szkoleń prowadzonych podczas wdrażania aplikacji OMIKRON Nabory. W latach
2016-2017 przeprowadził 85 jednodniowych szkoleń w siedzibach LGD (zarówno wśród
pracowników, jak i członków Rady LGD). Łącznie doświadczenie z tego zakresu wynosi około 600
godzin szkoleniowych. W szkoleniach udział wzięło około 300 pracowników LGD oraz około 1 000
członków Rad oceniających.

W latach 2018 i 2019 przeprowadził, jako moderator, 58 warsztatów refleksyjnych organizowanych
metodą zogniskowanych wywiadów grupowych według wytycznych MRiRW, a dotyczących ewaluacji
wewnętrznych LGD.

OMIKRON Badania jest firmą badawczą i konsultingową. Pomagamy identyfikować problemy,
znajdować informacje niezbędne do wyznaczenia optymalnej drogi ich rozwiązania oraz
wypracowywać i wdrażać rekomendacje. Do zdobywania wiedzy stosujemy metody socjologiczne
wzbogacone o zaawansowane narzędzia informatyczne ułatwiające gromadzenie, analizę
i interpretację danych. Obecnie koncentrujemy się na ewaluacji inicjatyw, programów i projektów
realizowanych w edukacji i administracji (szczególnie samorządowej). Opracowujemy projekty
ewaluacji, prowadzimy badania, analizujemy wyniki, proponujemy i wdrażamy rozwiązania. Nie
stronimy jednak od innych badań społecznych, korzystamy z arsenału narzędzi socjologicznych oraz
bogatego doświadczenia badawczego gromadzonego w ramach różnorodnych projektów
społecznych, instytucjonalnych i biznesowych. Nie obce są dla nas zagadnienia informatycznego
wsparcia działalności instytucji, czego efektem jest powstanie Aplikacji Omikron Nabory
umożliwiającej całościową obsługę przyjmowania, oceny i realizacji operacji realizowanych w LGD.

rpt