Dokumenty

DOKUMENTY: 

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” – Obowiązuje od 05 marca 2020 r.

 2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
  przez Społeczność


 3. Aneksy do Umowy Ramowej

 4. USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 6 września 2016 r

 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 8. Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 9. Wzór Umowy O Dofinansowanie – Priorytet 4

 10. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – obowiązujący od 02 października 2019 r.

 11. Regulamin Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 12. Statut Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 13. Lista członków Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 14. Lista członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 15. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 16. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Rybackiej Lokalnej Grypy Działania „Z Ikrą”

 17. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2017

 18. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2018


 19. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2019

 20. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2020
 21. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2021

 22. WNIOSEK o Dofinansowanie – Priorytet 4

 23. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 24. Biznes Plan –  Uproszczony

 25. Załącznik Nr. 8 – Wzór Protestu