Dokumenty

DOKUMENTY: 

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” – Obowiązuje od 16 lipca 2021 r.

 2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
  przez Społeczność


 3. Aneksy do Umowy Ramowej

 4. USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 6 września 2016 r

 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 8. Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 9. Wzór Umowy O Dofinansowanie – Priorytet 4

 10. Formularze wniosków o dofinansowanie 

 11. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 12. Regulamin Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 13. Statut Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 14. Lista członków Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 15. Lista członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 16. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

 17. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Rybackiej Lokalnej Grypy Działania „Z Ikrą”

 18. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2017

 19. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2018


 20. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2019

 21. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2020

 22. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2021

 23. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” 2022

 24. Harmonogram realizacji Planu komunikacji Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”  2023

 25. WNIOSEK o Dofinansowanie – Priorytet 4

 26. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 27. Biznes Plan –  Uproszczony

 28. Załącznik Nr. 8 – Wzór Protestu

 29. Raporty z ewaluacji LSR RLGD „Z Ikrą”