Informacja i promocja

Informacja i promocja

Wszyscy korzystający z unijnego wsparcia mają nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Nowa Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” obowiązująca od 1 stycznia 2021r.

Dokument jest dostępny pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020

 

Obowiązek działań informacyjnych i promocyjnych

We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej, popularyzujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, musi być zapewniona właściwa identyfikacja wizualna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE), tj. stosowanie odpowiednich oznaczeń.
Obowiązek prowadzenia działań informacyjno–promocyjnych dotyczy wszystkich beneficjentów.

 

Opis promocji operacji

Instytucje ogłaszające nabór/konkurs mogą określać dodatkowe wymagania dotyczące np. działań informacyjnych i promocyjnych w ramach operacji. Mogą one wymagać, aby we wnioskach o dofinansowanie (w przypadku priorytetu 4 – w Szczegółowym opisie realizacji operacji) beneficjent przedstawił propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla operacji, czyli tak zwany Opis promocji projektu.
Działania te mają za zadanie informowanie ogółu społeczeństwa o celach operacji i wsparciu unijnym dla operacji.
Jeśli propozycja takich działań stanowi część wniosku o dofinansowanie, może być oceniana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie naboru. Powyższy wymóg może dotyczyć również projektów pozakonkursowych.
Zatem zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, sprawdź w dokumentacji, czy wymagany jest taki opis promocji operacji.

Szczegółowe wymagania dot. informacji i promocji są określone w Księdze Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

LOGOTYPY I PLIKI DO POBRANIA

Logotyp Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) pobierz pliki.zip
Znak (symbol) Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Morski i Rybacki pobierz pliki.zip
Logotyp Unii Europejskiej pobierz pliki.zip
Znak (symbol) Unii Europejskiej – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne pobierz pliki.zip
Zestaw logotypów (PO RYBY 2014-2020 – UE) pobierz pliki.zip
Logotyp PO RYBY 2014-2020 oraz Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Morski i Rybacki
(do użycia na stronach internetowych)
pobierz plik.zip
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca od pobierz plik.pdf

 

 

Źródło: https://www.gov.pl