Informacja i promocja

Wszyscy korzystający z unijnego wsparcia mają nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinno się podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim są podejmowane. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które muszą zostać zrealizowane – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto powinno się odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będą publikowane np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Te wytyczne dotyczą wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej popularyzujących wsparcie działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W tym przypadku musisz zapewnić identyfikację wizualną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE)poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, którymi są:

  • symbol UE, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej;
  • odniesienie do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub, w przypadku działań finansowanych z różnych funduszy, odniesienie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Więcej informacji dotyczących prawidłowego oznaczania działań i obowiązków beneficjenta programu znajdziesz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.

Logotypy i pliki do pobrania

Logo MGMiŻŚ pobierz pliki .zip
Logo PO RYBY 2014-2020 pobierz pliki .zip
Znak Unia Europejska (wersja polska i angielska) pobierz pliki .zip
Znak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim

(wersja polska i angielska)

pobierz pliki .zip
Znak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi

(wersja polska i angielska)

pobierz pliki .zip
Przykładowe ułożenie logotypów pobierz plik .doc
Hasło „Rozwijamy polskie rybactwo” pobierz pliki .zip
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 pobierz plik .docx

 

Źródło: mgm.gov.pl