Informacja i promocja

Wszyscy korzystający z unijnego wsparcia mają nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji operacji, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Chodzi o to, by prowadzone działania były zgodne z charakterem operacji i jej celem, prawidłowo oznaczone, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i realizowane na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, a także rozliczone we wniosku o płatność, jak też w przypadku operacji, której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro, prowadzone w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność końcową, co może zostać zweryfikowane w trakcie kontroli ex-post.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca operacji. Jeśli dofinansowanie dla Twojej operacji dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza 500 tys. euro – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis operacji i wstaw znaki Unii Europejskiej i PO RYBY. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji operacji we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojej operacji znajdziesz w Księdze Wizualizacji Znaku.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” musisz oznaczać:

  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z operacją podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników operacji,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

  • znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
  • logo PO RYBY 2014-2020, złożone z symbolu graficznego oraz nazwy programu.

W zestawie kilku znaków logo Unii Europejskiej zawsze występuje po prawej stronielogo PO RYBY 2014-2020 po lewej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości.

 

Znak Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Znak PO RYBY 2014-2020

Widoczność znaków

Logo UE oraz logo PO RYBY 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, aby logotypy i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Minimalna wysokość symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna wysokość to 5 mm

Kolejność znaków

Znak PO RYBY 2014-2020 znajduje się zawsze z lewej strony, a logo Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie można umieścić logotypów w poziomie, należy wykorzystać pionowe ułożenie, w którym logo PO RYBY 2014-2020 znajduje się na górze,
a logo UE na dole.

Liczba znaków

Liczba znaków zestawionych – w jednej linii – ze sobą nie może przekraczać czterech. Dodatkowe znaki, jeśli są niezbędne, należy umieścić w innej linii. Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków można dodać logo beneficjenta. Natomiast nie można umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a nie są beneficjentami.

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Księdze Wizualizacji Znaku określiliśmy obowiązujące wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Więcej informacji dotyczących prawidłowego oznaczania działań i obowiązków beneficjenta programu znajdziesz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązującej od dnia 15 lutego 2019 r. 

Instytucja Zarządzająca na podstawie Planów opracowanych przez Instytucje Pośredniczące przygotowała Plan Informacji i Promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na rok 2018

Poniżej Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca do dnia 14 lutego 2019 r.

Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.

LOGOTYPY I PLIKI DO POBRANIA

Logo MGMiŻŚ pobierz pliki.zip
Logo PO RYBY 2014-2020 pobierz pliki.zip
Znak Unia Europejska (wersja polska i angielska) pobierz pliki.zip
Znak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (wersja polska i angielska) pobierz pliki.zip
Znak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (wersja polska i angielska) pobierz pliki.zip
Przykładowe ułożenie logotypów pobierz plik.doc
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca od 15.02.2019 r. pobierz plik.pdf

 

 

Źródło: mgm.gov.pl