Producenci trzody chlewnej i ryb słodkowodnych mogą liczyć na wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

W życie wchodzi nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przewiduje:

  1. a) udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów
    i hodowlę ryb słodkowodnych w na obszarze gmin, w których wystąpiła susza
    w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.Rolnicy będą mogli liczyć na pomoc w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis, co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego;
  2. b) umożliwienie uzyskania wszystkim producentom rolnym, których gospodarstwa położone
    są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa) bez względu na liczbę tych świń pomocy polegającej na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis co oznaczana, że jej wysokość
nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

Wnioski o pomoc rolnicy oraz hodowcy ryb słodkowodnych będą mogli do 14 grudnia 2015 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego
się o pomoc. Tak krótki termin przyjmowania wniosków wynika z tego, żeby jak najszybciej wypłacić poszkodowanym pomoc finansową, a całą operację zakończyć do 31 grudnia 2015 r.

Szczegóły oraz projekty wniosków znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
arimr