Cele, zasady przyznawania dofinansowania – Ochrona środowiska

Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu – cele, zasady przyznawania dofinansowania i typy operacji kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi warunki przyznawania pomocy są:  ustawa
z dnia 20 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. i nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r.

 

Cel opisany § 2 pkt 3 rozporządzenia  z dnia 6 września 2016r. obejmuje:

– Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałania kłusownictwu

– Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt;

– Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku eutrofizacji wód publicznych


– Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo

– Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

 

Wnioskodawcą projektu może być podmiot, o którym mowa w art. 11 ustawy o EFMR:
 • Osoba fizyczna
 • Osoba prawna
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

 

Pomoc na ww. działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do
50 proc. tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust.
3 rozporządzenia nr 508/2014 w wysokości do 85 proc. tych kosztów. Kwota przewidziana na jednego wnioskodawcę wynosi 300 000 zł.

Pomoc w wysokości 85 proc. można uzyskać, jeżeli projekt spełnia jedno z następujących kryteriów:
 1. a) jest w interesie zbiorowym;
  b) ma zbiorowego beneficjenta;
  c) ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

 

Do kosztów kwalifikowalnych projektów ubiegających się o wsparcie w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność nie zalicza się kosztów:
 • Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu
 • Nabycia gruntów, budynku, budowli lub prawa dysponowania nimi
 • Nakładów rzeczowych
 • Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy
 • Kosztów ogólnych realizacji operacji (w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii) powyżej 10% wartości netto operacji, które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji, które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie
 • Kosztów związanych z umową leasingu (w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu oraz odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług)
 • Amortyzacji środków trwałych
 • Związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy
Operacja nie może być finansowana z udziałem innych środków publicznych. Wyjątek stanowi:

– współfinansowanie z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących  dochody własne lub subwencję ogólną;

– współfinansowanie z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”;

– współfinansowanie z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki; współfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jako koszty kwalifikowalne należy rozumieć koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji operacji lub jej części, w tym podatek VAT na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013. Mogą to być także koszty związane

z realizacją operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015r.

 

Kryteria wyboru projektów:
 • Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE
 • Konsultacje wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD
 • Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na obszarach rybackich i akwakultury LSR: osób bezrobotnych, osób 50+, dzieci i młodzieży (do 24 roku życia)
 • Udział finansowych środków własnych wnioskodawcy
 • Miejsce realizacji operacji
 • Charakter innowacyjności
 • Skala innowacyjności
 • Zintegrowanie (celów, zasobów lub podmiotów)

 

Beneficjent może starać się o wypłatę zaliczki jeśli przewiduje to umowa o dofinansowanie, z tym, że wyłącznie na koszty kwalifikowalne operacji określone w ww. umowie. Wysokość wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć wysokości kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie. Zaliczka może być wypłacona beneficjentowi jednorazowo albo w transzach. Jednorazowa kwota wypłacanej zaliczki albo transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30 proc. kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie, chyba że umowa o dofinansowanie przewiduje złożenie wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta tej zaliczki lub transzy zaliczki.