Cele, zasady przyznawania dofinansowania – Przedsiębiorczość

Przedstawiamy cele, zasady przyznawania dofinansowania i typy operacji kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022

 

 • Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi
  i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów
  w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
 • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego
  i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy
  na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

 

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi warunki przyznawania pomocy są:  ustawa z dnia 20 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. i nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r.

 

Wnioskodawcą projektu może być podmiot, o którym mowa w art. 11 ustawy o EFMR:
 • Osoba fizyczna
 • Osoba prawna
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

 

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach celów określonych w § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia  z dnia 6 września 2016r. przyznaje się:
 • W formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 proc. tych kosztów,
 • Do wysokości limitu 300.000 zł na jednego wnioskodawcę w ramach danego celu rozporządzenia,
 • Jeżeli projekt zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. W rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wynika to z celu realizowanego projektu.

 

Do kosztów kwalifikowalnych projektów ubiegających się o wsparcie w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność nie zalicza się kosztów:
 • Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu
 • Nabycia gruntów, budynku, budowli lub prawa dysponowania nimi
 • Nakładów rzeczowych
 • Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy
 • Kosztów ogólnych realizacji operacji (w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii) powyżej 10% wartości netto operacji, które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji, które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie
 • Kosztów związanych z umową leasingu (w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu oraz odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług)
 • Amortyzacji środków trwałych
 • Związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy
Operacja nie może być finansowana z udziałem innych środków publicznych. Wyjątek stanowi:

– współfinansowanie z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących  dochody własne lub subwencję ogólną;

– współfinansowanie z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”;

– współfinansowanie z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki; współfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jako koszty kwalifikowalne należy rozumieć koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji operacji lub jej części, w tym podatek VAT na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013. Mogą to być także koszty związane z realizacją operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy. Lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015r.

 

Kryteria wyboru projektów:
 • Konsultacje wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD
 • Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych na obszarach rybackich i akwakultury LSR: osób bezrobotnych, osób 50+, dzieci i młodzieży (do 24 roku życia) poprzez tworzenie miejsc pracy
 • Wpływ operacji na rozwój branż: usług dla ludności wiejskiej, przetwórstwo ryb, turystyka lub ukierunkowanych na ochronę  środowiska na obszarach rybackich i akwakultury LSR
 • Miejsce realizacji operacji
 • Charakter innowacyjności
 • Skala innowacyjności
 • Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji

 

 

W ramach realizacji operacji beneficjent powinien utworzyć miejsce pracy, na określonych warunkach:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Bezpośrednio związane z realizowaną operacją, w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo. W przypadku umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę może zostać zawarta na czas określony, jednak nie krótszy niż 3 lata. Natomiast w przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło muszą zawierać postanowienie, że będą one kontynuowane co najmniej przez 3 lata. Dopuszczalne jest zatrudnienie polegające na wykonywaniu prac sezonowych. Pod warunkiem, że jest to zatrudnienie powtarzalne w okresie co najmniej 3 lat. Jako utworzenie miejsca pracy traktuje się również podjęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia rejestru czasu pracy.

W ramach dofinansowania istnieje także możliwość utrzymania miejsca pracy, jeśli istniało co najmniej przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i było zagrożone likwidacją, a bez pomocy finansowej (w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w PO RYBY) zostałoby utracone.

 

Beneficjent może starać się o wypłatę zaliczki jeśli przewiduje to umowa o dofinansowanie, z tym, że wyłącznie na koszty kwalifikowalne operacji określone w ww. umowie. Wysokość wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć wysokości kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie. Zaliczka może być wypłacona beneficjentowi jednorazowo albo w transzach. Jednorazowa kwota wypłacanej zaliczki albo transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30 proc. kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie, chyba że umowa o dofinansowanie przewiduje złożenie wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta tej zaliczki lub transzy zaliczki.