Informacja o planowanych naborach

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” informuje, że w sierpniu 2017r. planowane są do  przeprowadzenia cztery nabory w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Priorytetem 4.Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej”
, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Nabór 1/2017

Propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Zakres tematyczny projektów na jakie będzie przeprowadzony nabór:

Przedsięwzięcie II.1.1 Rekreacja i turystyka z ikrą w tle

Cel ogólny II. Wzrost konkurencyjności obszarów rybactwa i akwakultury LSR do 2022r.

Cel szczegółowy II.1. Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów
lub miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  w ramach LSR

Limit dostępnych środków: 3.172.182,00 zł

 

Nabór 2/2017

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Zakres tematyczny projektów na jakie będzie przeprowadzony nabór:

Przedsięwzięcie I.2.1 Nie ma ikry bez wody

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR do 2022r.

Cel szczegółowy I.1. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu na obszarze LSR do 2022r.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na wspieraniu i wykorzystaniu atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w ramach LSR

Limit dostępnych środków: 140 000,00 zł

 

Nabór 3/2017

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Zakres tematyczny projektów na jakie będzie przeprowadzony nabór:

Przedsięwzięcie I.1.1 Od ikry do kawioru

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR do 2022r.

Cel szczegółowy I.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa i akwakultury na obszarze LSR do 2022r.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu lub rozwoju  przedsiębiorstw lub gospodarstw rybackich w ramach LSR.

Limit dostępnych środków: 1.500.000,00 zł

 

Nabór 4/2017

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Zakres tematyczny projektów na jakie będzie przeprowadzony nabór:

Przedsięwzięcie I.1.1 Od ikry do kawioru

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej wodny potencjał obszaru LSR do 2022r.

Cel szczegółowy I.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa i akwakultury na obszarze LSR do 2022r.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu lub rozwoju  przedsiębiorstw lub gospodarstw rybackich w ramach LSR.

Limit dostępnych środków: 2.000.000,00 zł

 

Wysokość pomocy:

Pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu  pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016, poz. 1435).

 

Forma wsparcia:

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Wnioskodawca może wystąpić o wypłatę zaliczki na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Szczegółowe informacje dot. terminu i godzin składania wniosków, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja konkursowa (wzory wniosku
o dofinansowanie, biznesplanu, umowy o dofinansowanie) zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.zikra.org.pl najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanych naborów.