Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Poniżej przedkładamy zmienione zapisy LSR w zakresie „Procedury ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR RLGD „Z Ikrą” do konsultacji społecznych.

Lokalna Strategia Rozwoju RLGD „Z Ikrą” – Monitoring i ewaluacja

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 9 listopada br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 730 145 015, drogą elektroniczną na adres biuro@zikra.org.pl lub osobiście w godzinach pracy biura RLGD „Z Ikrą”.