Aktualizacja „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy: Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą” wraz z załącznikami do nich do konsultacji społecznych.

Wszelkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 2 lutego 2018r. do godz. 14.30 telefonicznie pod numerem telefonu 730 145 015, drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@zikra.org.pl lub osobiście w biurze RLGD „Z Ikrą”.

Zmiany są spowodowane koniecznością dostosowania Procedur standardowych do zmienionych zapisów ustawy RLKS.

 

Zmienione dokumenty:

Zał. nr 1 do Regulaminu Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. – Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”

Załącznik nr 1 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”. – Karta oceny zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 5 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”.- Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”. -Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 9 do „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR RLGD „Z Ikrą”. – Deklaracja Poufności i bezstronności Pracownika