Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków EFMRA

20 października 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2023 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury

(Dz. U. 2023r. poz. 2267).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 21.10.2023 r.

 

https://www.rybactwo.gov.pl/strony/aktualnosci/rozporzadzenie-mrirw-z-10-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-warunkow-i-trybu-udzielania-i-rozliczania-zaliczek-oraz-zakresu-i-terminow-skladania-wnioskow-o-platnosc-efmra/