Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji

w ramach Priorytetów 1-4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa

na lata 2021-2027

24 października 2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania

i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1–4 objętych

programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

(Dz.U. poz. 2289).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 25.10.2023 r.

 

https://www.rybactwo.gov.pl/strony/aktualnosci/rozporzadzenie-mrirw-z-16-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-szczegolowego-trybu-przyznawania-i-wyplaty-pomocy-finansowej-priorytet-1-4/