Obowiązek spełnienia zasad horyzontalnych

Obowiązek spełnienia zasad horyzontalnych

W związku z art. 9 rozporządzenia nr 2021/1060

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej)

Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi wydał Wytyczne dotyczące realizacji zasad horyzontalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa z dnia 17 października 2023 r. (link), których celem jest zapewnienie zgodności wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 z zasadami równościowymi, w szczególności zasadą równości kobiet i mężczyzn, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą zrównoważonego rozwoju określanymi jako zasady horyzontalne.

Każdy wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania i stosowania wymogów objętych ww. Wytycznymi podczas realizacji operacji.

Zgodnie z Wytycznymi każdy wnioskodawca programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 jest zobowiązany we wniosku o dofinansowanie do zadeklarowania, czy operacja jest zgodna z:

  • Kartą Praw Podstawowych (KPP),
  • Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON),
  • zasadami zrównoważonego rozwoju

oraz do uzasadnienia powyższej deklaracji poprzez opisanie spełnienia warunków w odpowiednich polach wniosku o dofinansowanie – szczegóły znajdują się instrukcji wypełniania wniosków dla poszczególnych działań.

Zgodność operacji z KPP i KPON należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości operacji.

Zgodność operacji z celami wspierania zrównoważonego rozwoju należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie a wymogami z zakresu ochrony środowiska lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości operacji.

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1-4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2289) w przypadku negatywnej oceny operacji objętej wnioskiem o dofinansowanie lub wnioskodawcy w powyższym zakresie, Agencja odmawia przyznania pomocy.

Jednocześnie, w przypadku potwierdzenia spełnienia warunków horyzontalnych na etapie

ubiegania się o dofinansowanie, beneficjent zostanie zobowiązany, na mocy

postanowień umowy o dofinansowanie, do:

– stosowania zasad horyzontalnych na wszystkich etapach wdrażania operacji (w tym w odniesieniu do uczestników/uczestniczek operacji), oraz

– stosowania aktualnej wersji wytycznych.

 

https://www.gov.pl/web/arimr/obowiazek-spelnienia-zasad-horyzontalnych