Wlane Zebranie członków stowarzyszenia RLGD „Z Ikrą”

Serdecznie Zapraszamy Państwa na Walne Zebranie członków stowarzyszenia RLGD „Z Ikrą”

Serdecznie Zapraszamy członków stowarzyszenia RLGD „Z Ikrą” na Walne Zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 14 grudnia o godz. 10-tej w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą’”

 1. Rozpoczęcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Regulaminu
  obrad Walnego Zebrania Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.
 4. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia nowych
  członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”:
  a) uchwała w sprawie przyjęcia p. Sławomira Wosieckiego,
  b) uchwała w sprawie przyjęcia p. Ewy Suchanowskiej,
  c) uchwała w sprawie przyjęcia p. Jarosława Witczaka.
 5. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie powołania członków
  Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.
 6. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Lokalnej
  Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” na lata 2015-2022.
 7. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia „Regulaminu
  Rady RLGD „Z Ikrą” (załącznikami do Regulaminu są kryteria wyboru operacji
  oraz procedury wyboru operacji).
 8. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wysokości
  składki członkowskiej za rok 2016 na rzecz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie spotkania.

 

Projekt LSR oraz Regulamin ze względu na  konkursowy tryb wyboru LSR udostępniony zostanie zainteresowanym członkom RLGD oraz mieszkańcom w biurze RLGD.

PLAKAT Z IKRA