Zasady przyznawania pomocy na realizację projektów dotyczących tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zasady przyznawania pomocy na realizację projektów dotyczących tworzenia, rozwoju
oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”

zirka loga

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” kwota ponad
4,7 mln zł zostanie przeznaczona na realizację projektów dot. tworzenia, rozwoju oraz wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką. Operacje te wpisują się w cel II.1. Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022r. Planuje się, że w ramach realizacji tego celu zostaną utworzone, zmodernizowane lub doposażone co najmniej
24 obiekty lub miejsca infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące
i aktywizacja”
, objętych priorytetem
4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 określa 5 celów, na które jest przyznawana pomoc finansowa
w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”. Jeden
z tych celów dotyczy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:

  • Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
    i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia pomoc przyznaje się jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom, którym celem statutowym jest działalność na rzecz społeczeństwa. Jeżeli operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. tj.: jest przeprowadzana się w interesie zbiorowym, ma zbiorowego beneficjenta oraz projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym – wówczas pomoc jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 75% tych kosztów. Limit na jednego wnioskodawcę wynosi 300 tys. zł.

Osoby i podmioty zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) zapraszamy do zapoznania się z kryteriami wyboru określonymi dla projektów nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zamieszczonymi
na stronie internetowej www.zikra.org.pl (procedury standardowe).

W ramach kryteriów wyboru projektów zapisano m.in.: doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, charakter innowacyjności (preferuje się operacje ukierunkowane
na innowacje w obszarze ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu; innowacje
w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa i/lub włączeniem społecznym; innowacje poprzez zakup nowych urządzeń z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii; innowacje w wykorzystaniu lokalnych zasobów), ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych na obszarach rybackich i akwakultury LSR: osoby bezrobotne, osoby 50+, młodzież (osoby do 24 roku życia), wpływ projektu na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania oraz wpływ operacji na promocję obszarów rybackich i akwakultury LGD i dziedzictwa rybackiego oraz dobry wizerunek obszaru LSR.

Pierwszy nabór z zakresu tworzenia i rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
jest planowany na kwiecień 2017r. W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają obecnie prace nad przygotowaniem aktów prawnych uszczegóławiających zapisy Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz wniosków o przyznanie pomocy, które umożliwią rozpoczęcie wdrażania LSR RLGD „Z Ikrą”.

Aktualna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą” oraz inne ważne dla potencjalnych wnioskodawców dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej www.zikra.org.pl.