Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej na Słowenii w dniach 13-19 maja 2019r. (poniedziałek –niedziela).

Program wizyty:

Wyjazd poświęcony jest wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie chowu
i hodowli ryb, a także poznaniu kultury słoweńskiej, promocji obszarów zależnych od rybactwa zarówno tych na Słowenii jak i polskich. Po przyjeździe do Słowenii w programie znajdzie się przede wszystkim zwiedzanie gospodarstw rybackich i spotkania
z przedstawicielami tamtejszych grup rybackich.

Podczas wyjazdu partnerzy projektu będą mieć okazję zapoznać się z działalnością słoweńskich grup rybackich – kierunków i celów działania, wizji rozwoju obszaru partnerskiej grupy słoweńskiej, a także działalności polskich lokalnych grup rybackich.
W ramach wizyty partnerom rozdana zostanie publikacja promując obszary zależne od rybactwa, a także przedstawiona zostanie prezentacja poszczególnych polskich LGR/RLGD dotycząca specyfiki swoich obszarów, dotychczasowej działalności oraz promocji turystyki i dziedzictwa kulturowego.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 17 kwietnia 2019r. za pomocą załączonej karty zgłoszeniowej.

Liczba miejsc ograniczona.

Wyjazd jest kierowany do przedstawicieli sektora rybackiego, członków RLGD, przedstawicieli członków RLGD w przypadku, gdy członkiem RLGD nie jest osoba fizyczna, pracowników Biura RLGD, mieszkańców obszarów objętych LSR ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.

Wizyta studyjna jest organizowana w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji na obszarach zależnych od rybactwa poprzez udział w wizytach studyjnych
i konferencji”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”